Wytyczne!

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami. Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Odsyłamy do zapoznania się szczegołowego na stronę;

 

 Wytyczne MEN

525x221

Funkcjonowanie szkoły w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 w  Zespole Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów w Puławach roku szkolnym 2020/21

Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego

Decyzję o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Będzie ona zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami danej szkoły, czyli nauczycielami, uczniami i obsługą administracyjną lub związana będzie z ogólna sytuacją epidemiologiczna w kraju.

Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem, będziemy stosować wybrany dostosowany do sytuacji wariant z podanych poniżej:

 1. Szkoła zostaje zamknięta, decyzją władz placówka przechodzi na edukację zdalną, wówczas pracujemy zgodnie z planem obowiązującym na czas nauczania zdalnego/ hybrydowego dla danej klasy. Dostosowanie planu zajęć sprowadza się do ustalenia limitu lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym w formie on-line zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu oraz konkretnej klasy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.

Nauka prowadzona na odległość w  ZSE będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli poprzez e-dziennik Librus  (zakładka zadania domowe), klasowej i lekcji on-line w aplikacji Teams. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.

 1. Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas będą rozważane i wprowadzane następujące możliwości:
 1. Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – praca wg procedur dotyczących nauki zdalnej w naszej placówce.

Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba że sanepid zdecyduje o wysłaniu kogoś z nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły. Taka sytuacja trwa do momentu, gdy PPIS wyda decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej.

W chwili przejścia naszej szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego, nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, zaś uczącym się zdalnie wysyłają materiały i linki do ćwiczeń lub prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły.

Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem, będziemy stosować wybrany dostosowany do sytuacji wariant z podanych poniżej:

Organizacja zdalnego nauczania w szkołach – poradnik

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to jest przy zastosowaniu platformy Teams, odbywać się będzie z obowiązkiem użycia monitorów ekranowych i głośników. Bez ich użycia mogą odbywać się inne formy kształcenia w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji danych zajęć.

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną:
  https://epodreczniki.pl/
 • dzienniki elektroniczne
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną
 • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu
 • lekcje on-line na platformie TMES
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada – wydawcy zrzeszeni w  Sekcji Wydawnictw Polskiej Izby Książki przygotowali i udostępnili materiały i narzędzia dydaktyczne całkowicie bezpłatnie.
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem
 • wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców
 • „okienko” w szkole do odbioru prac uczniów itp.
 • dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia

Dyrektor szkoły

 1. Kieruje pracą szkoły, tj. wyznacza zadania nauczycielom i nadzoruje ich pracę.
 2. Informuje zdalnie (na stronie internetowej, przez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych. rodziców o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły.
 3. We współpracy z nauczycielami ustala:
 • sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
 • możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,
 • formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
 • ilość przekazywanego materiału w danym dniu,
 • metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,
 • formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,
 • tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

Wychowawca klasy

Monitoruje wszystkie sprawy z wiązane ze zdalnym / hybrydowym nauczaniem

Nauczyciele

 • Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 • Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
 • Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym).

Warto pamiętać, że: logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.

 • Wszystkie praca do samodzielnego wykonania przez uczniów musza być odnotowane  w e- dzienniku Librus
 • Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 • Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
 • W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

Uczniowie

 1. Uczniowie na lekcjach prowadzonych on– line za pomocą platformy TEAMS zobowiązani SA do aktywnego w niej uczestnictwa a w związku z tym używają obowiązkowo kamerek i głośników
 2. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 3. Samodzielnie korzystają z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
 4. Najlepsze efekty daje praca systematyczna i samodzielna !
 5. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 6. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 7. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 8. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Rodzice

 1. Stałe monitorowanie dziennika Librus
 2. Należy zachęcać dzieci do systematycznej samodzielnej pracy.
 3. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 4. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

List oraz wytyczne przekazuję w załączniku.

Uprzejmie proszę o przekazanie ich rodzicom i opiekunom uczniów z Państwa szkoły i placówki.

 1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf
 2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

dlaczego my

logotyperasmus 2

Sponsorzy

Facebook