• Procedury bezpieczeństwa

  1. Wysokość czesnego ustala corocznie dyrektor szkoły.
  2. Wysokość czesnego nie powinna ulegać większym zmianom, przez cały okres edukacyjny danego ucznia, chyba, że w sposób znaczący wzrosną koszty utrzymania ucznia w szkole.
  3. W w/w sytuacji dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wysokości opłat.
  4. Czesne opłaca uczeń lub jego rodzice/opiekunowie zawsze do 10 każdego miesiąca, na konto lub w sekretariacie szkoły.
  5. Za nieterminowe wpłacanie czesnego naliczane są odsetki karne w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych od dnia wymagalności zobowiązania do dnia wpłaty.
  6. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/opiekunowie uchylają się od uiszczania czesnego w umówionym terminie, ZSE w Puławach podejmuje w kolejności następujące kroki:
   • wzywa zobowiązanego do uiszczenia należności, określając termin wpłaty,
   • skreśla zadłużonego z listy uczniów ZSE,
   • występuje na drogę cywilno-prawną.
  7. W każdym roku trzyletniego cyklu edukacyjnego czesne opłacane jest przez 12 miesięcy.
  8. W sytuacjach losowych uczeń może zostać zwolniony z opłat czesnego lub z części czesnego, po złożeniu przez rodziców/opiekunów podania   i udokumentowaniu trudnej sytuacji losowej.
  9. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Decyzja może być wydana na stałe lub na czas określony.
  10. Uczniowie szkół wiejskich z wysoką średnią ocen i z wzorowym sprawowaniem, gdzie nie ma siedziby gimnazjum/liceum, mogą mieć przyznane stypendium naukowe.
  11. W przypadku, kiedy uczeń w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę z przyczyn niezależnych od szkoły, przed odebraniem dokumentów zobowiązany jest do wpłaty czesnego za miesiąc następny.

   

  logotyperasmus 2

  Licznik Odwiedzin

  4805880
  Dzisiaj
  Wczoraj
  W tym tygodniu
  Poprzedni tydzień
  W tym miesiącu
  Poprzedni miesiąc
  Wszystkie
  7030
  7076
  46667
  4678619
  217967
  270251
  4805880
  Twoje IP: 3.92.74.105
  2020-09-19 16:30

  Sponsorzy

  Facebook